Przetarg - chromatograf

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny „KAR-BART” Agnieszka Krześlak

z siedzibą w 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Zalesicka 68.

OGŁASZA

przetarg na dostawę chromatografu gazowego wraz z opracowanymi i zwalidowanymi metodami na oznaczanie zawartości gazów w mieszankach gazowych oraz oznaczania zawartości zanieczyszczeń w surowcach gazowych.

Miejsce instalacji – Zakład produkcyjny 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wronia 61/63

Termin realizacji – do 30.11.2011r.

Oferta powinna zawierać:

Cenę która powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Warunki płatności.

Okres związania ofertą minimum 14 dni.

Kryterium decydującym o wyborze Dostawcy są:

1. Cena.

2. Termin realizacji.

3. Warunki płatności.

Postępowanie kwalifikacyjne toczyć się będzie dwuetapowo:

I etap – ocena i kwalifikacja ofert przez członków Komisji Kwalifikacyjnej pod względem spełnienia warunków formalnych.

II etap – negocjacje cenowe z dopuszczonymi do dalszego postępowania ofertami.

Zakończenie postępowania przetargowego nastąpi nie później niż w dniu 04.10.2011r.

Oferty w formie pisemnej należy składać lub przesłać na adres siedziby firmy do dnia 27.09.2011r.

Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumentach rejestrowych.

UWAGA:

1. Postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z zamówieniach publicznych.

2. Organizatorowi przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, a także prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub odwołania , względnie unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

3. Organizator postępowanie o wyniku jego zakończenia powiadomi wszystkich uczestników w formie e-mailowej.

Osoba do kontaktów w sprawach technicznych i handlowych jest :

p.Tomasz Krześlak tel. 601-386-323

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków Budżetu Państwa
Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny “KAR-BART” Agnieszka Krześlak
“Chromatograf gazowy – my również walczymy o jakość i bezpieczeństwo”

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z środków Budżetu Państwa

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny „KAR-BART” Agnieszka Krześlak

„Chromatograf gazowy – my również walczymy o jakość i bezpieczeństwo” i „Bezpieczeństwo i nowoczesność – wiemy co ważne”