Przetarg na dostawe 40 wiązek butlowych

Piotrków Trybunalski 28.06.2012

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny „KAR-BART” Agnieszka Krześlak

z siedzibą w 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Zalesicka 68.

OGŁASZA

przetarg na dostawę 40 wiązek butlowych.

Asortyment :

25 wiązek – tlen,

8 wiązek - mieszanka argon,

4 wiązki - argon,

3 wiązki - azot.

Kryterium techniczne:

1. ilość butli w wiązce – 12 sztuk,

2. pojemność butli - 50 L każda butla,

3. kolektor miedziany lub technicznie równoważny,

4. konstrukcja kosza: stalowa ocynkowana,

5. ciśnienie butli – 200/300 bar,

6. butle malowane proszkowo, znakowane „Pi”, wyposażone w złączki wkręcane do butli lub w zawory

butlowe,

7. zawór, zawory zamykające (rodzaje zaworów zgodnie z przeznaczeniem wiązki),

8. znakowanie wiązki „Pi”,

9. odbiór butli przez UDT/TUV,

10. odbiór wiązki przez UDT/TUV.

Miejsce dostawy – Zakład Produkcyjny 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wronia 61/63

Termin realizacji – do 24.09.2012r.

Oferta powinna zawierać:

Cenę która powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Termin realizacji.

Warunki płatności.

Okres związania ofertą minimum 14 dni.

Kryterium decydującym o wyborze Dostawcy są:

  1. Cena - 70%
  2. Termin realizacji – 20%
  3. Warunki płatności – 10%

Postępowanie kwalifikacyjne toczyć się będzie dwuetapowo:

I etap – ocena i kwalifikacja ofert przez członków Komisji Kwalifikacyjnej pod względem spełnienia warunków formalnych.

II etap – wybór najkorzystniejszej oferty..

Zakończenie postępowania przetargowego nastąpi nie później niż w dniu 16.07.2012r.

Oferty w formie pisemnej należy składać lub przesłać na adres siedziby firmy do dnia 12.07.2012r.

Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumentach rejestrowych.

UWAGA:

  1. Wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w sprawie zamówienia.
  2. Postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z zamówieniach publicznych.
  3. Organizatorowi przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, a także prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub odwołania , względnie unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
  4. Organizator postępowania o wyniku jego zakończenia powiadomi wszystkich uczestników w formie e-mailowej.

Osoba do kontaktów w sprawach technicznych i handlowych jest :

p.Tomasz Krześlak tel. 601-386-323

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z środków Budżetu Państwa

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny „KAR-BART” Agnieszka Krześlak

„Chromatograf gazowy – my również walczymy o jakość i bezpieczeństwo” i „Bezpieczeństwo i nowoczesność – wiemy co ważne”